Permalink Manager Pro download


Link download Permalink Manager Pro 2.2.7.1 phiên bản mới nhất. Đây là trình quản lý Premalink cho #wordpress và chuyển hướng link cũ qua link mới.
Chức năng hay sử dụng: xóa danh mục cha trong slug, thêm .html…

1. Permalink Manager Pro 2.2.7.1

2. Download Permalink Manager Pro 2.2.7.3
Quảng cáo hiển thị ở đây

Nhận xét

Bạn được hoan nghênh chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi trong phần bình luận!

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi