@type không phải là loại mục tiêu hợp lệ đã biết cho thuộc tính itemReviewed


Mới đây, google đã cập nhật thuật toán mới về lược đồ xếp hạng sao đối với tổ và doanh nghiệp sử dụng công cụ bên thứ ba. Google gọi nó là đánh giá là tự phục vụ. Cụ thể, sẽ không hiển thị xếp hạng sao trên kết quả tim kiếm, các trường bị ảnh hường là ReviewAggregateRating.

Xem chi tiết: https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/


 Thing không phải là loại mục tiêu hợp lệ đã biết cho thuộc tính itemReviewed (Plugin wpDisqus) CreativeWork không phải là loại mục tiêu hợp lệ đã biết cho thuộc tính itemReviewed (Plugin KK Rating)


Link kiểm tra dữ liệu có cấu trúc: https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/
Quảng cáo hiển thị ở đây

Nhận xét

Bạn được hoan nghênh chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi trong phần bình luận!

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi